Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ANDERE VISIE B.V.

Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Andere Visie: Andere Visie B.V., gevestigd te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78115817.
 2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Andere Visie een overeenkomst aangaat of aan wie Andere Visie een offerte heeft uitgebracht.
 3. Diensten: alle door Andere Visie aangeboden of geleverde diensten en werkzaamheden, waaronder, maar niet beperkt tot, advies, consultancy, projectmanagement, en trainingen.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak tussen Andere Visie en Klant tot het verlenen van Diensten door Andere Visie aan Klant.
 5. Partijen: Andere Visie en Klant samen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Andere Visie.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of enige andere communicatie bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Andere Visie slechts bindend indien en voor zover deze door Andere Visie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Alle prijzen die Andere Visie hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Andere Visie hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Andere Visie te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of diensten, die Andere Visie niet kon voorzien ten tijde van het doen van een aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, mogen door Andere Visie worden doorberekend aan Klant.

Artikel 4 – Aanbiedingen, Offertes en Prijsopgaven

 1. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien een offerte of aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard door de Klant, heeft Andere Visie het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Levertijden in offertes van Andere Visie zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 – (Op)levertermijnen en klachten

 1. Door Andere Visie opgegeven levertijden en opleverdata zijn indicatief en betreffen geen fatale termijnen.
 2. Andere Visie is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, totdat de Klant aan al haar openstaande (betalings)verplichtingen jegens Andere Visie heeft voldaan. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, is Andere Visie gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot vergoeding van schade aan de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Betaling facturen

 1. De Klant dient de overeengekomen prijs te betalen binnen 14 kalenderdagen na facturatie zonder recht op verrekening of opschorting. Deze betalingsverplichting geldt onverkort in het geval dat de Klant gebruik maakt van zijn klachtplicht.
 2. Indien een betaling op de vervaldag uitblijft, is de Klant direct in verzuim, zonder dat hiertoe een nadere aanmaning of ingebrekestelling van Andere Visie nodig is. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is de Klant aan Andere Visie een contractuele rente van 10% op jaarbasis verschuldigd, dan wel – indien deze hoger is – de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW.
 3. Voor zover de Klant een klacht heeft over de factuur van Andere Visie, dient deze klacht binnen 14 kalenderdagen nadat de betreffende factuur door de Klant is ontvangen, schriftelijk aan Andere Visie gemeld te worden. Indien deze termijn door de Klant wordt overschreden, is de Klant gehouden het bedrag te voldoen dat op de factuur is vermeld.
 4. Bij betaling van de factuur gaat de Klant akkoord met de door Andere Visie verrichte werkzaamheden en het bepaalde in de factuur.
 5. Alle kosten van invordering van het door de Klant verschuldigde bedrag, zowel buitengerechtelijk als in rechte, komen voor rekening van de Klant.
 6. Betalingen van de Klant aan Andere Visie zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de openstaande facturen, inclusief de verschuldigde rente en/of kosten.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op door Andere Visie geleverde zaken berusten bij Andere Visie. Het is de Klant daarom niet toegestaan de werken van Andere Visie, die door deze rechten zijn beschermd, zonder toestemming van Andere Visie te gebruiken, anders dan in het kader van het normale, door de Overeenkomst voorziene gebruik. Voor dit normale, door de Overeenkomst voorziene gebruik, verleent Andere Visie aan de Opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, onder de voorwaarden zoals in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gesteld. Deze licentie wordt niet (mede) verleend aan met de Klant gelieerde ondernemingen of instellingen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Andere Visie niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van Andere Visie die onder andere voortvloeien uit de software, website, databestanden, apparatuur of materialen van Andere Visie te verwijderen of te wijzigen.
 3. Indien en voor zover het geleverde ertoe strekt dat Andere Visie gebruik maakt van het intellectuele eigendom van de Klant, verleent de Klant hierbij expliciet toestemming om gebruik te maken van het intellectuele eigendom ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. In geval Partijen ter uitvoering van een Overeenkomst gebruik willen maken van de intellectuele eigendom van een derde, die geen partij bij de Overeenkomst is, dan draagt de Partij, die het voorstel tot het gebruik van die werken doet, zorg voor de toestemming van die derde.
 4. De Klant vrijwaart Andere Visie voor alle schade en kosten, waaronder ook begrepen juridische kosten, die voortvloeien uit een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Andere Visie door de Klant of de door de Klant ingeschakelde/gecontracteerde derde of eindgebruiker. De Klant zal in dat geval alle schade en kosten, waaronder ook begrepen de juridische kosten, aan Andere Visie voldoen. In voorkomende gevallen heeft Andere Visie het recht de (op)levering op te schorten totdat duidelijkheid is verkregen over de gestelde inbreuk.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Andere Visie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van door of namens de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. Andere Visie is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove nalatigheid of opzet van Andere Visie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Klant redelijkerwijs heeft moeten maken om de prestatie van Andere Visie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van dergelijke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang daarvan.
 3. De aansprakelijkheid van Andere Visie voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden, is uitgesloten.
 4. In het geval dat Andere Visie aansprakelijk zou zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Andere Visie beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Andere Visie gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van Andere Visie wordt gedekt.
 5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Andere Visie beperkt tot tweemaal het factuurbedrag, dan wel tot dat deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 1.000,-.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Andere Visie of haar ondergeschikten.
 7. De Klant dient de schade waarvoor Andere Visie aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan, aan Andere Visie te melden, op straffe van verval van elk recht op schadevergoeding.
 8. Elke aansprakelijkheidsvordering jegens Andere Visie vervalt binnen één jaar nadat de Klant bekend is geworden met de schadeveroorzakende gebeurtenis of daarmee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 9 – Afname

 1. De Klant is verplicht aan de (op)levering van de diensten en/of projecten mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de Klant, heeft Andere Visie het recht de daaraan verbonden kosten in rekening te brengen bij de Klant.
 2. Andere Visie is nimmer aansprakelijk voor schade die door de (op)levering van de diensten alsmede de eventuele installatie daarvan ontstane schade bij de Klant en/of derden.

Artikel 10 – Geheimhouding

 1. De Opdrachtgever is ermee bekend dat de door Andere Visie geleverde diensten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Andere Visie bevatten en de Opdrachtgever verbindt zich de geleverde vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen niet aan enige derden bekend te maken of in gebruik te geven.
 2. De Opdrachtgever zal zijn personeel dienovereenkomstig instrueren en zorgdragen dat slechts diegenen van zijn medewerkers kennis nemen van de geleverde goederen waar dit uit hoofde van hun werkzaamheden voor de Opdrachtgever is geboden.
 3. Andere Visie is verplicht ten opzichte van derden geheimhouding te betrachten met betrekking tot de door de Klant aan haar verstrekte gegevens en deze als vertrouwelijk te beschouwen. Andere Visie zal haar personeel dienovereenkomstig instrueren en zorgdragen dat slechts diegenen van haar medewerkers kennis nemen van de activiteiten en gegevens van de Klant waar dit uit hoofde van hun werkzaamheden voor Andere Visie nodig is.
 4. Andere Visie en de Opdrachtgever garanderen dat alle van elkaar ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts intern gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door partijen als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 10 – Verbod tot overdracht Het is de Klant verboden om de uit de Overeenkomst en/of Incidentele Opdrachten voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Andere Visie.

Artikel 12 – Niet-overname personeel De Klant zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst en één jaar na de beëindiging van de Overeenkomst, geen personeel voor zich laten werken of in dienst nemen dat in dienst is bij Andere Visie of dat op een andere wijze werkzaamheden uitvoert voor Andere Visie, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen. Bij overtreding van deze bepaling is de Klant een onmiddellijke opeisbare boete van EUR 25.000,– verschuldigd per gebeurtenis.

Artikel 13 – Beëindiging

 1. De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan tegen het einde van de kalendermaand Schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. De Incidentele Opdrachten en/of de Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, met uitzondering van hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald.
 3. Andere Visie is gerechtigd om zonder enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst over te gaan tot annulering en/of ontbinding van de Overeenkomst en/of Incidentele Opdracht, a. in het geval de Klant haar verplichtingen niet deugdelijk of niet tijdig nakomt; b. in het geval de Klant, nadat Andere Visie de Klant Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, nalaat de benodigde informatie te verstrekken aan Andere Visie voor het verrichten van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Incidentele Opdracht. c. in het geval Andere Visie het vermoeden heeft dat de Klant niet in staat is om haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk of tijdig na te komen; d. in het geval de Klant in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling dan wel een WHOA-traject heeft aangevraagd, sprake is van een overname, wijziging in de zeggenschap of gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van de Klant.
 4. Indien Andere Visie de Overeenkomst en/of de Incidentele Opdracht opzegt of ontbindt zijn alle vorderingen van Andere Visie direct opeisbaar en heeft Andere Visie het recht alle verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten bij de Klant in rekening te brengen.

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen de Klant en Andere Visie is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst zullen, indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Andere Visie gevestigd is, tenzij Andere Visie ervoor kiest het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats of vestigingsplaats van de Klant.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW heeft als overmacht en/of onvoorziene omstandigheden ex art. 6:258 BW te gelden iedere omstandigheid die de nakoming door Andere Visie van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of Incidentele Opdracht verhindert (waaronder niet uitsluitend begrepen, overheidsmaatregelen, brand, ongevallen, arbeidsonrust, stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Andere Visie, niet tijdige aanlevering van documenten en informatie van de Klant, (de gevolgen van) een oorlog, gevolgen van een pandemie alsmede de daardoor opgelegde overheidsmaatregelen, storingen, uitvallen van de stroom, storingen en/of hack of cyberaanval in de digitale systemen van Andere Visie en/of benodigde software van derden etc.) en die redelijkerwijs niet aan Andere Visie kan worden toegerekend.
 2. Indien Andere Visie door overmacht of onvoorziene omstandigheden wordt verhinderd de Overeenkomst en/of de Incidentele Opdracht na te komen heeft zij het recht om, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de uitvoering van de Overeenkomst en/of Incidentele Opdracht op te schorten dan Schriftelijk te annuleren of beëindigen. Bij geheel of gedeeltelijke annulering of beëindiging van de Overeenkomst of Incidentele Opdracht niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 3. Indien Andere Visie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of daardoor slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht om het reeds uitgevoerde, dan wel nog uit te voeren, deel van de Overeenkomst en/of Incidentele Opdracht te factureren.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Andere Visie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade dat het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en hiertoe in verzuim is komen te verkeren.
 2. Andere Visie is nimmer aansprakelijk voor: a. Iedere vorm van indirecte schade; b. Gevolgschade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, stagnatieschade, reputatieschade, gederfde winst, schade door de door de Klant geïnvesteerde tijd; c. Schade veroorzaakt door hulppersonen, ingeschakeld door Andere Visie of derden, ook indien sprake is van opzet of grove schuld; d. Schade door verlies van gegevens; e. Schade die de Klant lijdt door claims van derden; f. Schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Andere Visie is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De totale aansprakelijkheid van Andere Visie wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, Incidentele Opdracht, onrechtmatige daad en/of welke grondslag dan ook is beperkt tot maximaal EUR 5.000,- (incl. BTW).
 4. De Klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee het geleverde nu en in de toekomst ter beschikking worden gesteld. Ook is zij bekend met de risico’s van het digitaal opslaan en overbrengen van informatie, waaronder het verlies van gegevens. De Klant aanvaardt dat Andere Visie niet aansprakelijk is voor enige schade als gevolg van bovenomschreven risico’s.
 5. De in dit lid 1 tot en met 4 van dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet ten aanzien van opzet of grove schuld van Andere Visie. Schade die naar het oordeel van de Klant het gevolg is van opzet of grove schuld van Andere Visie, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan, Schriftelijk aan Andere Visie te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Andere Visie Schriftelijk is gemeld, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 17 – Wijziging

 1. Andere Visie heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking aan de Klant door middel van een Schriftelijke mededeling.
 2. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen – al dan niet stilzwijgend – te hebben aanvaard.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst, de Incidentele Opdracht en al het andere dat tussen Partijen is overeengekomen is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Zeeland – West – Brabant, locatie Breda is uitsluitend bevoegd om te oordelen over geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en Incidentele Opdrachten.

Artikel 19 – Slotbepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Ingeval van strijd tussen de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
 3. Partijen zullen elkaar onmiddellijk Schriftelijk informeren over enige wijzigingen in naam, juridische vorm, rechtsbevoegdheid, vertegenwoordigingsbevoegdheid en adres, alsmede over aanvraag van surseance van betaling, faillissement of stillegging van de onderneming van één der Partijen.
 4. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen Partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht worden genomen.